Sáng ngày 13 tháng 12 năm 2017, bộ phận Chuyên Môn nhà trường tổ chức cuộc thi Viết Chữ Đẹp cấp trường trong Giáo viên