Tiếp tục thực hiện phong trào "Nét chữ nết người" trong giáo viên, chiều ngày 10 tháng 11 năm 2018 bộ phận chuyên môn nhà trường tổ chức Hội thi viết chữ đẹp trong giáo viên và viết báo tường cho các tổ chuyên môn. Hội thi nhằm tạo cho giáo viên giữ gìn nét chữ, hướng dẫn cho học sinh viết đúng viết đẹp